Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

mr@wilhelmina.unicoz.nl

Wat is de MR?
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf.
Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR.

De MR heeft algemene bevoegdheden en taken, maar ook informatie- en adviesrecht. De MR zal indien nodig van zich laten horen. Zo worden na elke vergadering bij de nieuwsbrief van de school de notulen van de MR gevoegd.

Wie zitten er in de MR van de Koningin Wilhelminaschool?
De MR van onze school bestaat uit 8 leden, waarvan 4 ouders en 4 personeelsleden.

De ouders die in de MR zitting hebben zijn:
Pieter Bregman (voorzitter)
Henrike Schra (secretaresse)
Arianne Hak
Beatrix van Loenen

De personeelsleden die zitting hebben in de MR zijn:
Stijnie den Besten
Truus Pos
Suzanne den Hertog
Marieke Versloot

Wat zijn zoal de taken?
Besluiten die de school wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur. Onderwerpen die binnen de medezeggenschapsraad aan de orde (kunnen) komen zijn:

  • De resultaten van het onderwijs
  • Bewaking van de identiteit
  • Keuze van (nieuwe) leermethodes
  • De personeelsbezetting ( b.v. vacatures en groepsformatie)
  • Het schoolplan en de schoolgids
  • Besteding van gelden, de begroting
  • Vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • Communicatie en betrokkenheid naar ouders
  • Individuele leerlingenzorg en –begeleiding
  • Veiligheid in en rond de school

Wat betekent de MR voor mij als ouder?
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden betreffende de school die op iedereen betrekking kunnen hebben.

Hoe kom je in de MR?
De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

Wat is het verschil met de oudercommissie?
De MR en de oudercommissie spannen zich in om samen met het team van de KWS een goede school te maken en te houden. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.