Uitgangspunten

Onze visie op onderwijs en identiteit en het uitdragen daarvan werkt samenbindend en richtinggevend. Het is samengevat in een missie, een opdracht, een waardegeladen beeld voor de toekomst, dat uitdagend en inspirerend werkt.

‘DE KWS, IN PRINCIPE UNIEK!’

Waarom zijn we in principe uniek?

Principieel

De Koningin Wilhelminaschool is de enige protestants-christelijke school op reformatorische grondslag in Zoetermeer. Van oudsher heeft de school als grondslag de Bijbel als Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften.

Wij willen een school zijn waar ieder die bewust christen is, zich gekend en herkend weet.

Aan het actief uitdragen van de Bijbelse boodschap hechten we het grootste belang. Wat deze boodschap inhoudt kunt u uitgebreid lezen in de schoolgids.

De kern van onze identiteit ligt in het omgaan met de Bijbel en de Bijbelse waarden.

In onze bijbelvertellingen betrekken we de leerlingen bij het Woord van God, wijzen we hen op de kloof die er is tussen God en mensen door de zonde, maar ook op het offer van de Heere Jezus uit genade, dat die kloof overbrugt.

We benadrukken dat er een keuze nodig is, want er zijn twee wegen: de brede en de smalle weg. We geven aan dat het leven met de Heere Jezus verandering vraagt van je leven en consequenties heeft ín en ná dit leven.  We leggen het verband met praktisch christelijk leven van de kinderen. We vragen eerbied voor God en roepen op tot dankbaarheid voor Gods genade en voor de gaven en talenten die we ontvingen.

Bijbelse waarden en normen spelen in elke les en bij elke activiteit een rol. Het gebod van de liefde uit Lukas 10:27 is daarbij van groot belang. 'U zult de Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand; en uw naaste als uzelf'.

Dit gebod heeft consequenties, bijvoorbeeld voor de omgang met elkaar. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen rekening met elkaar houden, geduld met elkaar hebben en vergevingsgezind zijn. We besteden hier in de groepen dan ook veel aandacht aan. Door middel van de Bijbelse waarden en normen leren we de kinderen de dingen die in maatschappij en samenleving op hen afkomen, te beoordelen.

Ook t.a.v. de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen liggen hier voor ons uitdagingen. We willen hen bijvoorbeeld tot verwondering laten komen over de prachtige manier waarop God ons heeft gemaakt. Elk kind is een uniek schepsel en mag er zijn. Dit hen meegeven brengt kinderen een gezond zelfbeeld bij.

Onderwijskundig

Met betrekking tot de toekomstige invulling van het onderwijs op onze school volgen hier een aantal belangrijke richtinguitspraken:

Leerkrachten in de onderbouw gebruiken diverse (thema-)activiteiten om leerlingparticipatie te bevorderen en om zicht te krijgen op de totale ontwikkeling van het kind. In de onderbouw zien we thema-activiteiten als kans deze totale ontwikkeling te stimuleren. Door de hele school dient een evenwichtig aanbod te zijn betreffende de ontwikkeling van hoofd, hart en handen.

Wij willen een school zijn die kinderen helpt verantwoordelijkheid te leren dragen voor zichzelf, de ander en het andere. Daarom laten wij kinderen samenwerken, betrekken wij kinderen bij het opstellen van de regels in de groep en geven wij hen taken waarin zij verantwoordelijkheid mogen dragen.

Op onze school worden leerlingen waar nodig planmatig ondersteund in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. In het algemeen richt onze school zich hierbij op vergroting van betrokkenheid en welbevinden bij kinderen. Dit verdient structurele aandacht binnen de school, waarbij ook regels en routines en rol spelen.

Op schoolniveau is kwaliteitszorg van belang. Er heerst een opbrengstgerichte cultuur en teamleden spreken elkaar aan op het realiseren van hoge opbrengsten. We denken in mogelijkheden, in oplossingen, in behoeften en niet in tekortkomingen en problemen.

Op leerlingniveau speelt de extra zorg aan de individuele leerling een grote rol. We hanteren een goed en adequaat toetsinstrumentarium en vinden betrokkenheid van de leerlingen erg belangrijk.

We streven op onze school naar een doorgaande lijn in zelfstandig werken, werkend met een planbord tot taakkaarten. Zelfstandig werken zien wij daarbij als middel om kinderen verantwoordelijkheid te leren dragen voor hun eigen werk en inzicht te geven in hun eigen - totale - groei. 

Leerkrachten werken intensief samen en voelen zich samen verantwoordelijk voor de gestelde veranderdoelen, voor de inrichting en vormgeving van het onderwijs. Leerkrachten zijn pro-actief in het signaleren en gezamenlijk aanpakken van problemen op organisatorisch, communicatief en onderwijskundig gebied. 

De komende jaren zullen we ons richten op pr-beleid en goede communicatie richting ouders.