Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsverbetering

Kwaliteitszorg is een belangrijke zaak binnen het onderwijs. Het gaat hierbij met name om het bereiken en borgen van kwaliteit.
Op onze school wordt gewerkt met een kwaliteitscyclus, de zogenaamde Plan - Do - Check - Act-cyclus. Elk jaar worden er verander - of verbeterdoelen opgesteld om de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsgevenden te verhogen. Na uitvoering van de veranderdoelen wordt aan het einde van het cursusjaar het geheel geëvalueerd en op basis van de bevindingen worden doelen bijgesteld of geborgd.
 

Gebruikte  instrumenten ten behoeve van kwaliteitszorg

Er wordt gebruik gemaakt van de volgende instrumenten om de kwaliteitszorg gestalte te geven:
  • Het observatiesysteem in de groepen 1 en 2, Leerlijnen jonge Kind. (LJK).
  • Methodegebonden toetsen, leerlingvolgsysteem van het CITO, een leerlingvolgsysteem dat opgebouwd is uit een observatie- en toetssysteem in combinatie met registratie van bijzonderheden in een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem ParnasSys en het pedagogisch leerlingvolgsysteem Zien.
  • Verscheidene ken- en stuurgetallen worden inzichtelijk gemaakt en geanalyseerd.
  • Uitslagen van inspectierapporten geven richtinggevende uitspraken voor toekomstig beleid.
  • Het afnemen van tevredenheidsonderzoeken onder de ouders, het personeel en de leerlingen.
  • Het uitnodigen van ouders rond (onderwijsinhoudelijke) thema’s, zoals bijvoorbeeld ouderbetrokkenheid. 

Nascholingsbeleid

Ons nascholingsbeleid vloeit voort uit de actiepunten naar aanleiding van de gewenste kwaliteitsverbetering en de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de teamleden.
Waar mogelijk wordt op teamniveau nascholing bevorderd. Waar wenselijk wordt op individueel niveau gewerkt aan nascholing. Bij teamgerichte nascholing is de kans van adequate invoering van het geleerde het hoogst.
De bedrijfshulpverleners zullen zich bijscholen betreffende EHBO en brandpreventie.
Een aantal personeelsleden volgt een cursus of woont netwerkbijeenkomsten bij. 
 

Resultaten

Wij ontvingen van de inspectie in februari 2016 na bezoek een rapport van het schoolonderzoek waar we blij en dankbaar voor zijn. 

Klik hier voor het inspectierapport maart 2016