Mediabeleid (ICT)

MEDIABELEID IN DE GROEPEN

Visie op ICT

Wij willen onze leerlingen goed voorbereiden op een maatschappij waarin ICT (informatie- en communicatietechnologie) een steeds grotere rol speelt. Zij zullen op een mediawijze en veilige manier, samen moeten leren omgaan met deze moderne technologieën. Wij laten de kinderen zien dat de computer een onderdeel is van de sociale maatschappij waarin wij leven. Daarbij gebruiken wij de computer als middel en niet als doel op zich.
 

Algemene uitgangspunten

Als christelijke school hebben we de roeping kinderen voor te bereiden op het staan als christenen in de maatschappij. Daarom willen we in ons onderwijs ruimte scheppen voor de borging van de christelijke waarden en verantwoorde gewetensvorming bij onze kinderen.
Juist door middel van de moderne media komt er veel op onze kinderen af, maar anderzijds zijn moderne media ook niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. We willen daarom zelf bewuste keuzes maken, maar ook onze kinderen leren zich ten aanzien van media kritisch op te stellen. Met name oudere kinderen leren we bewuste keuzes te maken.
Zowel ondoordacht afwijzen als klakkeloos accepteren van alle media sluit niet aan bij onze visie op onderwijs.
Het mediabeleid moet helder verwoorden welke keuzes we hebben gemaakt, zodat belanghebbenden (team, ouders en derden) hieruit kunnen opmaken hoe de school omgaat met media; bovendien is het nodig het gebruik in de praktijk iedere keer opnieuw te toetsen aan dit beleid.
 

Media(wijsheid) in de klassen

Uitgangspunt is dat in ons onderwijskundig curriculum van alle in school gebruikte media de toegevoegde waarde aantoonbaar moet zijn.
De school wil samen met de kinderen manieren vinden om op een verantwoorde manier te kunnen werken met media. Het samen in de groep hierover praten, het maken van afspraken, vaststellen van regels, leren omgaan met mediawijsheden en sociale controle spelen hierbij een belangrijke rol. Hiervoor zetten we de methode Stapp in.
Stapp is ontwikkeld met het doel om te vormen tot mediawijze kinderen en jongeren.
De leerlijn start in groep één en loopt door tot in het voortgezet onderwijs. Naast allerlei thema’s op het gebied van mediawijsheid is er in deze leerlijn nadrukkelijk aandacht voor de vorming van waarden, zoals weerbaarheid, matigheid, transparantie, respect en focus. 
Door middel van interactieve lessen leren de leerlingen de ins en outs van nieuwe media, de effecten en dilemma’s en worden zij gestimuleerd zelf keuzes te maken op basis van Bijbelse waarden. Op een gevarieerde manier komt het principe van weten-ervaren-oefenen-reflecteren aan de orde. Er zijn lessen over reclame, nieuwswijsheid, games, intieme media en cyberpesten.


Internet

De mogelijkheden van internet zijn enorm. Deze mogelijkheden zien we ook voor onze leerlingen. Internet moet een meerwaarde hebben (informatieverwerven-verwerken-presenteren). Internet kan als middel bijdragen aan de realisering van onze onderwijskundige doelen en de 21e-eeuwse vaardigheden zoals deze geformuleerd zijn in ons schoolplan.

De school heeft een ‘Protocol internetgebruik voor leerlingen’,en 'Mediabeleid in de groepen' waarin regels zijn opgesteld t.a.v. het gebruik van de media binnen de school. Zie onder Informatie - beleid en protocollen.