Schoolprofiel

Modern onderwijs met traditionele waarden!!

 
Profielschets Koningin Wilhelminaschool
 

Algemeen

De Koningin Wilhelminaschool is een christelijke school op reformatorische grondslag. Het onderwijs dat we geven is gebaseerd op de Bijbel en de daarop gebaseerde belijdenisgeschriften. Wij willen een school zijn waar ieder die bewust voor christelijk onderwijs kiest, zich gekend en herkend weet.
 

Kernwaarden

Onze kernwaarden hebben hun oorsprong in de Bijbel. De kernwaarden zijn daarmee ons ethisch kompas, het geeft aan wat we ten diepste nastreven. Het houden van de kernwaarden geeft rust en vertrouwen. Onze kernwaarden zijn:
Toewijding:
Het uit zich in eerbied voor de Heere God, grote zorg en aandacht, inzet, een goede werkhouding met overgave, verantwoordelijkheid nemen en geven, elkaar helpen ( dienen) en motivatie.
Gehoorzaamheid:
Het uit zich in ‘horen’ én ‘doen’! Gehoorzaamheid in de eerste plaats aan de Heere God: Hem liefhebben boven alles. Het uit zich in respect naar anderen, eerbied, je aan je afspraak houden, oprechtheid ( ja=ja), het accepteren van gezag.
Veiligheid:
Het uit zich in openheid, jezelf kunnen zijn, je te durven uiten zonder te kwetsen, betrokkenheid op elkaar en wederzijds vertrouwen en bescherming. Veiligheid is een voorwaarde om tot leren te komen.
 

Onze doelstelling:

We voeden onze leerlingen op en onderwijzen ze in afhankelijkheid van de zegen van de Heere God tot zelfstandige persoonlijkheden, die hun gekregen gaven gebruiken om God en hun naaste te dienen.
 
We streven naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een veilige leeromgeving. We hebben oog voor het unieke van elke kind. We leren hen zorg te dragen voor elkaar en voor de schepping. We besteden aandacht aan de gaven van het hoofd (denken), de gaven van het hart (dienen) en de gaven van de handen (doen) van elke kind.
Onze missie is daarom:

dienen, denken en doen!
 

Leerlingprofiel

We zoeken een juiste balans in de ontwikkeling van kennis, creativiteit, sociale vaardigheden en beweging: dienen, denken en doen. Ieder kind wordt gestimuleerd om in eigen tempo zijn talenten te ontdekken en te benutten.
Vanuit een Bijbelse grondhouding willen we leerlingen leren verantwoordelijk te zijn, door te zetten, samen te werken en te reflecteren (21e eeuwse vaardigheden), keuzes te maken en respectvol met anderen om te gaan. We stimuleren een opbouwende houding ten aanzien van de maatschappij en leren kinderen zorg te dragen voor elkaar en onze gezamenlijke leefomgeving.
 
Ons doel is dat kinderen die (na acht jaar) onze school verlaten:
 • zich de benodigde kennis van de christelijke leer hebben eigen gemaakt en in woord en daad het christen zijn kunnen uitdragen.
 • de einddoelen betreffende de diverse vakgebieden hebben bereikt op eigen niveau.
 • zich bewust zijn van de verscheidenheid in mensen of culturen, deze respecteren en beseffen dat verscheidenheid nooit excuus mag zijn voor discriminatie of pesterijen.
 • sociaal vaardig zijn, kunnen overleggen en goed kunnen samenwerken. Ze weten daarvan de meerwaarde te benutten en zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid binnen die samenwerking.
 • onderzoekend en ondernemend gedrag en motivatie tonen en in staat zijn oplossingen te zoeken, zowel zelfstandig als binnen de groep.
 • vertrouwen hebben in eigen kunnen en zich competent voelen. Ze zijn zelfbewust en gaan bewust om met zichzelf, de ander en hun omgeving. Ze tonen betrokkenheid naar de maatschappij

Bij 'dienen' vinden we van belang: 

 • Verantwoordelijkheid (jegens God, de naaste en de schepping)
 • Sociaal/helpen/dienen
 • Maatschappelijk betrokken
 • Samenwerken (in de groep)
 • Samenleren

Bij 'denken' vinden we van belang:

 • Onderzoekend, Nieuwsgierig
 • Probleemoplossend
 • Creatief denken
 • Positief zelfbeeld
 • Positief beeld van de ander
 • Kritisch denken
 • Historisch cultureel besef

Bij 'doen' vinden we van belang:

 •  Plezier in leren
 • Zelfstandig werken
 • Doorzettingsvermogen
 • Talenten benutten
 • Communiceren
 • Creativiteit en muziek
 • Techniek 

Schoolcultuur, pedagogisch/didactisch klimaat

In onze Bijbelvertellingen betrekken we de leerlingen actief bij het Woord van God. De Bijbelse waarden en normen zijn uitgangspunt bij ons dagelijks handelen. Ze geven tijdens de lessen en daarbuiten richting en koers aan al ons dienen, denken en doen.
 
In onze school creëren we een veilig en vertrouwd klimaat met zorg en aandacht voor elkaar en onze omgeving.
Met moderne onderwijsmethodes sluiten we direct aan bij de ontwikkeling van de individuele leerling binnen groepsverband. Onder andere tijdens onze samenmomenten en vieringen leren kinderen met en van elkaar, met oog voor sociale verhoudingen.
 
We stimuleren een onderzoekende, geïnteresseerde houding waarbij kinderen leren plannen en zelf oplossingen voor vraagstukken bedenken. We gebruiken diverse (thema-) activiteiten om leerlingparticipatie te bevorderen en om zicht te krijgen op de totale ontwikkeling van het kind: dienen, denken, doen.
 
Zelfstandig werken en samenwerken (met coöperatieve werkvormen) zien wij als middel om kinderen verantwoordelijkheid te leren dragen voor zichzelf, hun eigen werk, de ander en het andere.
Daarom betrekken we hen bij het opstellen van de regels in de groep en geven wij hen taken waarin zij verantwoordelijkheid dragen.
 

Kenmerken van het pedagogische en didactische klimaat op de Koningin Wilhelminaschool:

 • Dagelijks vast begin van de dag met gebed en bijbelvertelling
 • Oog voor de behoefte van het kind. Hoge verwachtingen. Aansluiten bij niveau en ontwikkeling
 • Stellen van regels en uitspreken van verwachtingen
 • Verantwoordelijkheid bij het kind leggen, hen begeleiden in het nemen van verantwoordelijkheid door hen taken te geven in de zorg voor elkaar en de omgeving en hen mee te laten denken over de invulling van het eigen leerproces (kindgesprekken)
 • Samenwerkend leren met coöperatieve werkvormen, thematisch werken in de middagen
 • Sport + beweging, 
Kwaliteiten team
Onze leerkrachten creëren een veilige omgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen op cognitief gebied, sociaal-emotioneel functioneren en werkhouding: dienen, denken, doen.  
Ze zien wat kinderen nodig hebben en kunnen aansluiten bij verschillende leerstijlen. Ze hebben verstand van ontwikkelingsfasen, leerprocessen en leerlijnen en passen die kennis gericht toe.
Onze leerkrachten werken opbrengstgericht aan de kwaliteit van ons onderwijs. Zij zijn gericht op het geestelijk welzijn van de kinderen en op een goede ontwikkeling en voorbereiding op hun plaats in de samenleving.
Zij inspireren leerlingen en betrekken hen bij dat wat er in de groep gebeurt. Ze denken in mogelijkheden, in oplossingen, in behoeften en niet in tekortkomingen en problemen.
Leerkrachten werken intensief samen en voelen zich samen verantwoordelijk voor de gestelde (verander) doelen, voor de inrichting en vormgeving van het onderwijs en voor goede resultaten.
Ze zijn pro-actief in het signaleren en gezamenlijk aanpakken van problemen op organisatorisch, communicatief en onderwijskundig gebied. 
 
Vanuit een dienende en gezaghebbende houding communiceren zij op tijd en eerlijk. Ze zijn er voor de leerlingen en luisteren. Zij zijn duidelijk over het gedrag en het werk van de leerlingen.
Zij hebben een gezaghebbende, maar dienende houding. Onze leerkrachten dagen leerlingen uit tot prestaties, passend bij hun mogelijkheden. Zij stemmen het niveau van hun onderwijs af op de leerlingen en zorgen ervoor dat zij met plezier hun werk kunnen doen. Kortom:  dienen, denken, doen.
 

Partners

De Koningin Wilhelminaschool is sociaal betrokken. Dat is terug te zien in de partners van de school.
We verzorgen een activiteit in een zorginstelling en hebben intensief contact  met zendingsorganisaties.
We ontvangen graag maatschappelijke gasten op school en in de klas, zoals de burgermeester, de NS of kinderboekenschrijvers. Andere partners zijn bijvoorbeeld de bibliotheek en NME en GGD.
Voorbeelden van hoe partners een rol spelen op school zijn de pannenkoekendag en de 3D (dienen-denken-doen)-middag. Daarbij verzorgen partners zoals het Oranje Nassau College diverse workshops.
 

Inrichting gebouw en plein

We hebben een mooi, nieuw, ordelijk en opgeruimd gebouw waarin kinderen zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Onze samenmomenten, vieringen of presentaties vinden plaats in de ruime aula met mediatheek.
Leerlingen gebruiken de aula ook voor groepswerk of zelfstandig werken.
Het ‘torentje’ is een plaats waar leerlingen graag komen om te lezen.
Ons speellokaal gebruiken we voor spellessen, gym en activiteiten.
 
Het plein is zodanig ingericht dat het uitnodigt tot spel en bewegen en contact met de natuur ( groen schoolplein en schooltuin). Dit vinden we belangrijk voor de gezondheid en het welbevinden van onze leerlingen.
Het draagt bij aan het verkregen vignet ‘de gezonde school’.
 

De huisvesting van de Koningin Wilhelminaschool kenmerkt zich door:

 • Ordelijk/opgeruimd
 • Centrale ruimte met link naar elke groep
 • Speel/leerplein met verschillende speelmogelijkheden, dicht bij de natuur ( eigen schooltuin, waar we zaaien en oogsten)
 • Leerplekken en werkplekken met ruime mogelijkheid om tot jezelf te komen
 • Computerwerkplekken met gebruikmaking van vaste pc’s en laptops
 • Prikkelende/uitdagende omgeving 
 

Hoogtepunten, toppers

Onze samenmomenten en vieringen zijn goede voorbeelden van activiteiten die binnen onze identiteit passen.
Daarbij leren en ervaren ze hoe het is om samen te werken, verantwoordelijk te zijn en je dienstbaar op te stellen.
Ons motto, dienen, denken, doen komt goed tot uiting tijdens onze activiteiten in het kader van het zendingswerk. Dat geldt zeker ook voor de maatschappelijke diensten die onze leerlingen verlenen bij het bejaardenhuis of de verzorgingsflats in de buurt.
 

Andere voorbeelden van hoogtepunten zijn:

 • Sportdag, Koningsspelen, 8tiviteitenmarkt (door groep 8 tbv goed doel)
 • Schoolkamp, Schoolreis, Excursies   
 • Schooltuin, Projectweek, Pannenkoekendag, Sinterklaas
 • 3D-middag, Oudejaarsontbijt, Afscheidsavond