MR

Wat doet de MR?


De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.
De medezeggenschapsraad vergadert regelmatig, ongeveer eens in de twee maanden. Daarbij is ook de personeelsgeleding van de MR vertegenwoordigd. Zo nodig is er telkens overleg met de directie van de school.
Dit overleg gaat over zaken als de identiteit van de school, de kwaliteit van het onderwijs, de begroting van de schoolhet vaststellen van vakanties en vrije dagen etc. 

De MR wil de openheid en onderling overleg in de school bevorderen, zowel richting team als ouders en andere belanghebbenden. 
Regelmatig informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden door het toesturen van de notulen van de vergadering en een jaarverslag.
Wie zitten er in de MR? Op onze school bestaat de MR uit momenteel uit 7 leden.

Oudergeleding:
Mw. H. Schra (voorzitter)
Mw. C.W. Baukema - Bos
Dhr. J. Koole
Mw. M. Konijn - Spaans (secretaresse)

 
Personeelsgeleding:
Mw. S. den Hertog- de Vries   
Dhr. G. Bulten
Mw. N.K. van der Zwan - Kasper
 
Wilt u contact opnemen met de MR?
Dat kan door een mail te sturen naar mr@wilhelmina.unicoz.nl