Verlofformulier

Vrijstelling van schoolbezoek kan op grond van de Leerplichtwet 1969 (artikel 11) worden verleend. De aanvraag dient, door de ouders/verzorgers, bij voorkeur uiterlijk een maand voor het gevraagde verlof bij de schoolleiding te zijn ingeleverd. Indien u korter dan een maand van tevoren aanvraagt, kan een beslissing vooraf niet worden gegarandeerd.

Als u een beroep doet op vrijstelling wegens gewichtige omstandigheden (artikel 11 g) dient u, als u niet in staat was deze vrijstelling van te voren aan te vragen, de schoolleiding binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering de redenen daarvan mee te delen.

Via ons leerlingadministratiesysteem ParnasSys wordt de verzuimmelding die de school doet doorgezet naar het verzuimregister van DUO. De gemeente haalt de melding op uit het verzuimregister en neemt hem in behandeling.

Als school zijn we wettelijk verplicht om de volgende sorten ongeoorloofd verzuim te melden:
  • Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan.
  • Relatief verzuim: de leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van 4 weken.
  • Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.

Download document