Identiteit

Identiteit

 
De Koningin Wilhelminaschool is een christelijke school op reformatorische grondslag.
De school heeft als grondslag Gods Woord, de Bijbel en de daarop gegronde belijdenisgeschriften. De Bijbel is de bron en het fundament van onze levensbeschouwing, opvoeding en onderwijs.
Van hieruit moeten alle bewegingen in het onderwijs doortrokken zijn. We willen de kinderen voorbereiden op een geseculariseerde samenleving. We maken hen weerbaar, zodat ze straks als christenen kunnen leven in deze wereld.
 
Identiteit moet de hele dag merkbaar zijn in de school en daarbuiten. Het spreken, doen en laten van leerkrachten en leerlingen moet zijn naar het Woord, de Bijbel. Dit geldt zowel de pedagogische als de didactische ( de manier waarop les gegeven wordt) en organisatorische aspecten van het onderwijs. In al deze zaken dienen we ons bewust te zijn van de gegeven opdracht vanuit Gods Woord.
Wij willen een school zijn waar ieder die bewust christen is zich gekend en herkend weet. Aan het actief uitdragen van de Bijbelse boodschap hechten we het grootste belang.

Onze christelijke school staat niet buiten de samenleving. Het overdragen van de christelijke cultuur is van belang; het aan kinderen doorgeven van opvattingen, waarden en normen, kennis en vaardigheden, inzichten en houdingen, die hun norm vinden in Gods Woord. Deze overdracht vindt plaats in een samenleving die zich in haar denken en beleven heeft onttrokken aan God en Zijn Woord. De school zal daarom, naast het gezin en de kerk, een veilig en beschermend karakter moeten dragen.

Leerkrachten worden vooral gezien als identificatiefiguren die een voorbeeldfunctie vervullen. Niet alleen het doorgeven, maar ook het voorleven van waarden en normen is van groot belang. Elke leerkracht dient kinderen te zien als door God geschapen met verscheidenheid van gaven en mogelijkheden. Zijn/haar taak is het om met liefde en geduld het kind elke dag te (be)geleiden.
De (leerstof)keuzes binnen alle vak- en vormingsgebieden worden bepaald door de christelijke identiteit, de ontwikkelingsfase van het kind en de gegeven kerndoelen voor het basisonderwijs.
De school besteedt aandacht aan alle gaven van het kind. Het gaat in ons onderwijs niet slechts om het overdragen van kennis, de gaven van het hoofd, maar ook dient er ruimte te zijn voor het beleven en ervaren van de andere gebieden van ons mens zijn, de gaven van hart en handen. 


De kern van onze identiteit

De kern van onze identiteit ligt in het omgaan met de Bijbel en de Bijbelse waarden.
In onze vertellingen richten we ons actief op het volgende, afhankelijk van het Bijbelgedeelte dat aan de orde is en van de leeftijd van de kinderen:

  • We betrekken kinderen bij het Woord als de bron van onze kennis over God en wijzen hen op de zin en bestemming van ons leven.
  • We wijzen kinderen op de kloof die er is tussen God en mensen door de zonde.
  • We wijzen op het offer van Jezus Christus uit genade, dat de kloof overbrugt.
  • We benadrukken dat er een keuze nodig is, want er zijn twee wegen: de brede en de smalle weg. Deze keuze wordt gewerkt door waarachtige bekering.
  • We dragen uit, dat de nodiging om tot Christus te komen tot iedereen komt.
  • We geven aan dat het leven met Christus verandering vraagt van je leven. In Hem is hèt Leven!
  • We vertellen dat het leven met Christus consequenties heeft ín en ná dit leven – we leggen het verband met praktisch christelijke leven van de kinderen.
  • We vragen eerbied voor God.
  • We roepen op tot dankbaarheid voor Gods genade en voor Zijn weldaden, ook met betrekking tot de gaven en talenten die we ontvingen. 

God vraagt van ons de naaste lief te hebben als onszelf. Dat betekent dat we respectvol in gedrag en gesprek met opvoeders en leerlingen omgaan. We verwachten dit van alle betrokkenen bij de school.
 
Voor de praktische invulling van onze identiteit en verdere informatie verwijzen we naar de schoolgids.