Leerlingenzorg

De zorg op groepsniveau

De leerkracht is de eerstverantwoordelijke voor het volgen van de ontwikkeling en de leervorderingen van de leerlingen. Problemen worden tijdig gesignaleerd door de leervorderingen systematisch te volgen en door het gedrag en de werkhouding te observeren. Tijdens de periodieke groeps- en leerlingenbespreking vindt er overleg plaats met de intern begeleider. Tijdens dit overleg worden onder andere de ontwikkeling en de leervorderingen besproken. Dit gebeurt aan de hand van observatiegegevens van de leerkracht en de toetsresultaten. Wanneer er afspraken gemaakt worden over hulp/begeleiding in of buiten de groep, dan is de leerkracht verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Tijdens dit overleg wordt er ook besproken voor welke leerlingen hulp van buiten de school noodzakelijk is.
De leerkracht onderhoudt de contacten met de ouders over de zorgleerlingen. Wanneer er meerdere leerkrachten in een groep werken, dan is er één leerkracht die de leerlingenzorg in de groep coördineert. Dit betekent dat die leerkracht bij de groepsbespreking aanwezig is en de contacten over zorgleerlingen met de ouders onderhoudt. Wanneer contact met externe instanties nodig is, dan wordt dit verzorgd door de intern begeleider.
De zorg op groepsniveau krijgt steeds meer vorm via handelingsgericht werken. Op deze wijze stemmen de leerkrachten het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. (Passend onderwijs) De insteek daarbij is dat er wordt gewerkt met groepsplannen, waarin de verschillende onderwijsbehoeften worden verwoord.
De cyclus van handelingsgericht werken is de kern waar het steeds om draait. 
 

De zorg op schoolniveau

Op schoolniveau is de intern begeleider de centrale persoon die alle zaken met betrekking tot de leerlingenzorg in de school aanstuurt. Taken die hierbij behoren, zijn o.a. het houden van groeps- en leerlingenbesprekingen, het evalueren van opbrengsten, het houden van oudergesprekken, het inbrengen van zorgzaken op onder- en bovenbouwvergaderingen. Verder heeft de intern begeleidster een stimulerende rol richting collega‘s waar het gaat om alle zorgzaken rond leerlingen.
 

De zorg op bovenschools niveau

Ook hierbij is de intern begeleider de centrale persoon. Dit betreft met name de contacten met de verschillende externe personen en instanties die betrokken zijn bij de hulp/begeleiding van zorgleerlingen, zoals de ambulante begeleiders vanuit het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs, de orthopedagogen en psychologen van Driestar Educatief, de schoolmaatschappelijk werker en de contactpersonen vanuit diverse hulpverleningsinstanties waar leerlingen naar verwezen worden voor onderzoek en behandeling.
Daarnaast coördineert de ib-er de aanmeldingen voor onderzoek bij de PCL (psychologische- en sociaal-emotionele onderzoeken)  en bij Driestar Educatief (dyslexieonderzoeken en intelligentie onderzoeken). Ook bezoekt de ib-er de netwerkbijeenkomsten van het samenwerkingsverband.

Voor verdere informatie verwijzen we naar onze schoolgids.