Plusgroep (HB)

Plusgroep

Op school dragen wij zorg voor een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen aansluitend bij hun specifieke mogelijkheden en onderwijsbehoeften. Op school krijgt dit vorm middels handelingsgericht werken waarbij gekeken wordt naar wat het kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken, uitgaande van de mogelijkheden van het kind. Dit vraagt afstemming tussen de kenmerken en de ondersteuningsvraag van het kind enerzijds en de onderwijsleersituatie en de opvoedingssituatie anderzijds.
 
Hoogbegaafde leerlingen hebben veelal andere onderwijsbehoeften, die niet altijd aansluiten bij het reguliere onderwijsaanbod op de scholen. Om er zorg voor te dragen dat hoogbegaafde leerlingen hun leerstrategieën optimaal kunnen ontwikkelen, kan een specifieke leeromgeving met een aangepast onderwijsaanbod en begeleiding noodzakelijk zijn.
 
Binnen ons HB-beleid op school wordt van leerkrachten verwacht
  • dat zij kennis hebben van cognitief talentvolle leerlingen en de diverse wijze waarop dit tot uiting komt (hoge prestaties tot onderpresteren).
  • dat leerkrachten in staat zijn een onderwijsaanbod en instructiemomenten te creëren die aansluiten bij de specifieke ondersteuningsvraag van cognitief talentvolle leerlingen.
  • dat de ouders van deze leerling in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken bij het onderwijsleerproces van hun kind en de aanpassingen die worden gemaakt in hun lesaanbod. Regelmatig vindt hierover afstemming met ouders plaats. 
Voor kinderen die meer dan de reguliere leerstof aan kunnen, hanteren we een protocol meerbegaafdheid. Hierin staat per bouw beschreven hoe we omgaan met dit onderwerp.
Een belangrijk aspect hierbij is, dat we gebruik maken van de extra mogelijkheden en opdrachten die onze methoden bieden.
We kiezen daarbij ook voor het compacten en verrijken van de lesstof. In plaats van (een deel van) de reguliere leerstof krijgt de leerling andere leerstof aangeboden, die ervoor zorgt dat zij hun leerstrategieën optimaal kunnen ontwikkelen. U kunt dan denken aan
  • leerstof die een beroep doet op creativiteit en zelfstandigheid van de leerling.
  • leerstof die open opdrachten bevatten met een hoger abstractieniveau en complexiteit, die een onderzoekende en reflectieve houding stimuleren en interactie uitlokken.
Wij menen dat kinderen die boven gemiddeld presteren, recht hebben op een eigen specifiek zorgbeleid. Daarbij is het van belang dat de (meer) begaafde kinderen in school niet bij toeval worden ontdekt maar dat de potentiële begaafde kinderen in een signaleringsstructuur automatisch in beeld komen.
Omdat we de kwaliteit van het onderwijs willen waarborgen, moeten we de problematiek die eigen is aan deze groep kinderen, serieus nemen. Er is een beleidsplan opgesteld met daarin een stappenplan voor het organiseren van passend onderwijs voor die begaafde leerlingen. Het plan is gebaseerd op de SiDi 3 , een protocol voor signalering en diagnostisering van intelligente en (hoog) begaafde kinderen in het primair onderwijs.
Momenteel gebeurt er al relatief veel in de groepen. Er zijn speciale materialen en leermiddelen aangeschaft. Ook is er op school een Plusgroep. In deze groep ontmoeten de kinderen gelijkgezinden en krijgen ze uitdagende en bij hun niveau passende opdrachten. In deze groep wordt aandacht besteed aan vaardigheden die van belang zijn voor meerbegaafden. Voor een optimale begeleiding van de hoogbegaafde leerlingen roepen wij nog een aantal keren per jaar expertise in bij een externe deskundige.